Privacybeleid

Over ons privacybeleid

Nextthink hecht veel waarde aan uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Nextthink. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 22/05/2023. Bij het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan, hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken. U vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder leest u op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Shopify
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen uw gegevens nooit voor een ander doel gebruiken. Shopify is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shopify is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. Shopify maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software. Er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Shopify houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. Het EU/US Privacy Shield is van toepassing; uw gegevens worden mogelijk in de Verenigde Staten verwerkt.

E-mail en mailinglijsten

Klaviyo
Onze website maakt gebruik van Klaviyo, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Klaviyo. Klaviyo zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden, ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hierop klikt, ontvangt u geen e-mails meer van onze website. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen. Uw persoonsgegevens worden door Klaviyo beveiligd opgeslagen. Klaviyo maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Klaviyo behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in dat kader informatie met derden te delen.

Gmail
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Betaalverwerkers (Pay.nl, iDEAL, Mastercard, en meer)

Voor het verwerken van betalingen in onze webwinkel gebruiken we verschillende betaaldienstverleners, zoals Pay.nl, iDEAL en Mastercard. Deze verwerkers verwerken uw naam, adres, betaalgegevens en delen mogelijk geanonimiseerde informatie met derden om de dienstverlening te verbeteren. Ze nemen passende maatregelen om uw gegevens te beschermen en delen ze alleen indien nodig voor het uitvoeren van betalingen of wettelijke verplichtingen. Alle beschermingsmaatregelen gelden ook voor het gebruik van derden. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk toegestaan.

Klarna
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Klarna. Klarna verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Klarna heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Klarna behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in dat kader (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Klarna deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Klarna’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Klarna bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

MultiSafepay
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van MultiSafepay. MultiSafepay verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. MultiSafepay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. MultiSafepay behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in dat kader (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van MultiSafepay’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. MultiSafepay bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

WebwinkelKeur

We verzamelen beoordelingen via WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat, moet u uw naam en e-mailadres opgeven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat we de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Soms kan WebwinkelKeur contact met u opnemen voor een toelichting. Als we u uitnodigen om een review achter te laten, delen we uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur, maar zij gebruiken deze alleen om u uit te nodigen voor de review. WebwinkelKeur heeft maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen en kan derden inschakelen met onze toestemming. Deze beschermingsmaatregelen gelden ook voor hun gebruik van derden.

Verzenden en logistiek

PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

DHL
Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Shopify
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Shopify. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Shopify is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Shopify gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Social media platforms

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van social media aanbieders. Als u via dit platform een bestelling plaatst, deelt de aanbieder uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Nextthink op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft, zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij over u verwerken te laten aanpassen of aanvullen indien deze onjuist of onvolledig zijn. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan dit privacybeleid. Wij zullen vervolgens binnen 30 dagen uw verzoek verwerken.

Recht om bezwaar te maken

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond, dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan dit privacybeleid.

Beperking van de verwerking

U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij uw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als u van mening bent dat hier sprake van is, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan dit privacybeleid.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of die daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten verwerken. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan dit privacybeleid. Wij zullen vervolgens binnen 30 dagen uw verzoek verwerken.

Recht op het indienen van een klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens (bezwaar en verwijdering)

Wilt u niet dat Nextthink uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht om dit te stoppen. Dit heet het recht van bezwaar en het recht op verwijdering. Dit betekent dat u aan ons kunt vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan dit privacybeleid. We kunnen uw verzoek inwilligen, tenzij er een reden is waarom we uw gegevens toch moeten gebruiken. Als we uw verzoek inwilligen, zullen we u laten weten dat we dit hebben gedaan.

Uw privacyrechten uitoefenen

Als u een van uw rechten wilt uitoefenen zoals hierboven beschreven, of als u vragen heeft over ons privacybeleid of de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact met ons opnemen:

Nextthink
Adres: Wagenstraat 32, Den Haag, 2515GX Nederland
Whatsapp: +31 6 15508564
E-mail: info@nextthink.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Rectificatierecht

Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om rectificatie te verzoeken. Neem contact met ons op via de bovenstaande contactgegevens en wij zullen zo snel mogelijk eventuele onjuistheden corrigeren.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Eventuele aanpassingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd, dus raadpleeg deze regelmatig.